Aptis စာေမးပြဲမ်ားသည္ သင့္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အဂၤလိပ္စာ ကၽြမ္းက်င္မႈကို စစ္ေစးေပး ပါသည္။  အဂၤလိပ္စာကၽြမ္းက်င္မႈစြမ္းရည္ ေလးခုစလံုးျဖစ္သည့္ အဖတ္၊ အေရး၊ အၾကားႏွင့္ အေျပာ စြမ္းရည္တို႔ကို အဖြဲ႕အစည္း / အင္စတီက်ဴးရွင္းအေနျဖင့္ ဆန္းစစ္ေပးႏိုင္ျပီး အဓိကအေရးပါေသာ မျဖစ္မေန ပါ၀င္ရမည့္အစိိတ္အပိုင္း (သဒၵါ ႏွင့္ ေ၀ါဟာရ) တို႔ပါ၀င္ပါသည္။ (သို႔) ဥပမာ - အၾကား ကဲ့သို႔ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ တစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ စစ္ေပးျခင္းတိုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။

Aptis အၾကားစာေမးပြဲသည္ မည္သို႔နည္း။

အၾကားစာေမးပြဲတြင္ ေမးခြန္း ၂၅ ခု ပါ၀င္ျပီး ၅၅ မိနစ္ ၾကာျမင့္ပါသည္။ အၾကားစာေမးပြဲအတြက္ သိရမည့္ အရာ မ်ားစြာရိွပါသည္။ 

  • ေမးခြန္း ၂၅ ခုစလံုးက အေျဖေလးခုေပးထားသည့္အနက္ တစ္ခုေရြးပံုစံကို အသံုးျပဳထားပါသည္။
  • အၾကားစစ္ေစးမႈတစ္ခုစီတြင္ ေမးခြန္းတစ္ခုစီပါ၀င္ပါသည္။ 
  • ဒုတိယအၾကိမ္နားေထာင္လိုလွ်င္ နားေထာင္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ မလုပ္သင့္ပါ။

ေအာက္တြင္ေမးခြန္းပံုစံသံုးခုကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။ စာေမးပြဲတြင္ အဆိုပါေမးခြန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ အစဥ္လိုက္ျဖစ္မည္မဟုတ္ပါ။

  • ေ၀ါဟာရႏွင့္ ဂဏန္းအသိအမွတ္ျပဳျခင္း (အဆိုပါေမးခြန္းမ်ားတြင္ သင့္အေနျဖင့္ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ ေျပာဆိုမႈမက္ေဆ့ခ်္အတိုကို နားေထာင္ျပီး ဂဏန္း၊ (ဥပမာ - ဖုန္းနံပါတ္၊ အခ်ိန္) (သို႔) ေ၀ါဟာရ စသည့္ တိက်သည့္အခ်က္အလက္ကို ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ပါသည္။)
  • တိက်သည့္ အခ်က္အလက္ျပည့္၀သည့္အခ်က္အလက္ကို ေဖာ္ျပျခင္း (အဆိုပါေမးခြန္းမ်ားတြင္ သင့္အေနျဖင့္ လူႏွစ္ေယာက္၏ စကားတိုေျပာဆိုခ်က္ (သို႔) လူတစ္ဦးတည္းကေျပာဆိုမႈတို႔ကို နားေထာင္ကာ တိက်ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာ - ဘယ္သြားခ်င္ တာလဲ။ ဘာ၀ယ္ခ်င္တာလဲ။)
  • မွတ္ခ်က္ခ်ျခင္း (အဆိုပါေမးခြန္းမ်ားတြင္ သင့္အေနျဖင့္ လူနွစ္ဦး၏ စကားတိုေျပာဆိုခ်က္ (သို႔) လူတစ္ဦးတည္းကေျပာဆိုမႈကို နားေထာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကက သူတို႔ေျပာေနတဲ့ အဓိပၸာယ္္ကို  နားလည္ဖို႕မဟုတ္ဘဲ သူတို႔အသံုးျပဳတဲ့ ဘာသာစကားထဲမွာပါတဲ့ သက္ေသခံခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပျခင္း (သို႔) ေျပာဆိုတဲ့ ပံုစံကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ ေျပာဆိုသူ၏ ဆိုလိုသည့္ ဆိုလိုရင္း၊ သေဘာထား (သုိ႔) ထင္ျမင္ခ်က္တို႔ ကို သိျမင္ႏိုင္ေအာင္ကူညီေပးပါမည္။)

Aptis score ၏ အဓိပၸါယ္္မွာ အဘယ္နည္း။

Common European Framework of Reference (CEFR) ေပၚမူတည္သည့္ ရလဒ္မ်ားကို ရရိွပါမည္။  စစ္ေဆးသည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈတစ္ခုစီအတြက္ သင့္၏ CEFR (A1-C2) အဆင့္ကို သူတို႔က ေဖာ္ျပေပးပါလိမ့္မည္။ ကၽြမ္းက်င္မႈေလးခုစလံုးအတြက္ စာေမးပြဲေျဖဆိုမည္ဆိုလွ်င္ သင့္အေနျဖင့္ CEFR အဆင့္ကို ျခံဳငံုရရိွမည္ျဖစ္ကာ အမွတ္အေနျဖင့္ (ဝ မွ ၅ဝ) ရရိွမည္ျဖစ္ကာ ကၽြမ္းက်င္မႈ အဆင့္တစ္ခုျခင္း ကို ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

Aptis အၾကားစာေမးပြဲကို အသံုးျပဳကာ သင့္အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရိွသူမ်ား / ဆရာ၊ဆရာမမ်ား / ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဆန္းစစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္လိုလွ်င္ Aptis အဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ။ ထိုအဖြဲ႕က အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မွတစ္ဆင့္ သင့္ကို ၀ိုင္း၀န္း လမ္းညႊန္ေပးပါလိမ့္မည္။

External links

မျှဝေပါ