အေရးစြမ္းရည္ စစ္ေဆးမႈ စာေမးပြဲမွာ မိနစ္ ၅ဝ ခန္႔ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ျပီး အပိုင္း ၄ ပိုင္းပါဝင္ပါသည္။ 

External links

မျှဝေပါ