သဒၵါ ႏွင့္ ေ၀ါဟာရ စစ္ေဆးမႈစာေမးပြဲ သည္ Aptis စာေမးပြဲ၏ အဓိကက်ေသာ အစိိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ စာေမးပြဲသည္ ေျပာင္းလဲျပဳျပင္လြယ္ေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာစာေမးပြဲျဖစ္ျပီး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု သည္ အဂၤလိပ္စာကၽြမ္းက်င္မႈစြမ္းရည္ ေလးခုစလံုးျဖစ္သည့္ အဖတ္၊ အေရး၊ အၾကားႏွင့္ အေျပာ စြမ္းရည္တို႔ကို အဓိကအေရးပါေသာ မျဖစ္မေန ပါ၀င္ရမည့္အစိိတ္အပိုင္းႏွင့္ ယွဥ္တြဲကာ ဆန္းစစ္ေပးႏိုင္ ပါသည္။ (သို႔) ဥပမာ - အၾကား ကဲ့သို႔ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ တစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ စစ္ေပးျခင္းတိုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။

Aptis သဒၵါ ႏွင့္ ေ၀ါဟာရ စစ္ေဆးမႈစာေမးပြဲ သည္ မည္သို႔နည္း။

Aptis သဒၵါ ႏွင့္ ေ၀ါဟာရ စစ္ေဆးမႈစာေမးပြဲတြင္ အပိုင္း ႏွစ္ပိုင္းပါ၀င္ပါသည္။ ပထမအပိုင္းတြင္ (သဒၵါ) ေမးခြန္း ၂၅ ခု ေျဖဆိုရပါမည္။ ေမးခြန္းအမ်ားစုသည္ အဂၤလိပ္စာ ပံုစံတက် (ပံုမွန္) ေရးသားမႈကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေမးခြန္းအနည္းစုသည္သာ အေျပာစြမ္းရည္ျဖစ္ျပီး သတ္မွတ္အေျခအေနတစ္ခု (ဥပမာ - ပံုမွန္ (သို႔) ပံုမွန္မဟုတ္သည့္အေနအထားတြင္) ဆီေလ်ာ္သည့္ သဒၵါ ကို အသံုးျပဳႏိုင္မႈကို စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေမးခြန္း ၂၅ ခုစလံုးသည္ အေျဖသံုးခုေပးထားသည့္အနက္မွ တစ္ခုေရြးခ်ယ္ ေပးရသည့္ ပံုစံျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယအပိုင္းသည္ (ေ၀ါဟာရ) အပိုင္းျဖစ္ျပီး ေမးခြန္း ၂၅ ခု ေျဖဆိုရပါမည္။ အဆိုပါေမးခြန္းမ်ားကို စာလံုးအတြဲ ငါးခု (စစ္ေစးလိုသည့္စာလံုးမ်ား) ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားျပီး ယင္းတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ ေရြးစရာ ၁၀ ခုရိွပါသည္။

ေမးခြန္းပံုစံမ်ားစြာရိွပါသည္။

  • စာလံုးတြဲဖက္ျခင္း - သတ္မွတ္စကားလံုးႏွင့္ အဓိပၸာယ္ ဆင္တူသည့္ စကားလံုးကို ရွာပါ။
  • စကားလံုး အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ျခင္း - မွန္ကန္သည့္စကားလံုးႏွင့္ အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္မႈကို တြဲဖက္ပါ။ 
  • စကားလံုးအသံုးျပဳမႈ - မွန္ကန္သည့္စကားလံုးကိုေရြးခ်ယ္ျခင္းအားျဖင့္ စာေၾကာင္းကိုျဖည့္ စြက္ပါ။ 
  • စကားလံုးအတြဲ (သို႔) စကားလံုးေပါင္းစပ္ေဖာ္ျပမႈမ်ား - ယင္းတို႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အခက္ဆံုးေမးခြန္းမ်ားျဖစ္ျပီး (စာရင္းထဲမွ) သတ္မွတ္စကားလံုးႏွင့္အတူ ေတြ႕ရသည့္ အေတြ႕ရမ်ားဆံုး စကားလံုးကို သင့္အေနျဖင့္ သိရန္လုိအပ္ပါသည္။ (ဥပမာ - ေမြးေန႔ကဒ္သည္ အေတြ႕ရမ်ားျပီး blue card ကို အေတြ႕ရ မမ်ားပါ။)

Aptis score ၏ အဓိပၸါယ္မွာ အဘယ္နည္း။

Common European Framework of Reference (CEFR) ေပၚမူတည္သည့္ ရလဒ္မ်ားကို ရရိွပါမည္။  စစ္ေဆးသည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈတစ္ခုစီအတြက္ သင့္၏ CEFR (A1-C2) အဆင့္ကို သူတို႔က ေဖာ္ျပေပးပါလိမ့္မည္။ ကၽြမ္းက်င္မႈေလးခုစလံုးအတြက္ စာေမးပြဲေျဖဆိုမည္ဆိုလွ်င္ သင့္အေနျဖင့္ CEFR အဆင့္ကို ျခံဳငံုရရိွမည္ျဖစ္ကာ အမွတ္အေနျဖင့္ (ဝ မွ ၅ဝ) ရရိွမည္ျဖစ္ကာ ကၽြမ္းက်င္မႈ အဆင့္တစ္ခုျခင္း ကို ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

Aptis သဒၵါ ႏွင့္ ေ၀ါဟာရ စစ္ေဆးမႈစာေမးပြဲ ကို အသံုးျပဳကာ သင့္အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရိွသူမ်ား / ဆရာ၊ဆရာမမ်ား / ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဆန္းစစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္လိုလွ်င္ Aptis အဖြဲ႕ႏွင့္ဆက္သြယ္ပါ။ ထိုအဖြဲ႕က အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မွတစ္ဆင့္ သင့္ကို ၀ိုင္း၀န္း လမ္းညႊန္ေပးပါလိမ့္မည္။

External links

မျှဝေပါ