Human Drama သည္ လူမႈတိုးတက္ေရးစီမံခ်က္အတြက္ အႏုပညာျဖစ္ၿပီး ၄င္းသည္ ျမန္မာလူ႕အဖဲြ႕ အစည္းမ်ားကို လူမႈေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို စိန္ေခၚႏိုင္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိေစရန္ စကားအေျခအတင္ ေျပာ၍ ရႏိုင္ေသာ ျပဇာတ္ကို နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ၄င္းသည္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ ႏွင့္ Francois-Xavier Bagnoud (FXB) တို႔က စီစဥ္ထားေသာ လူမႈတိုးတက္ေရးစီမံခ်က္၏ ပထမဦးဆံုးေသာ ပူးတဲြအႏုပညာျဖစ္ပါသည္။

၄င္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မ်ိဳးပြားမႈဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး၊ HIV/AIDS ၊ လူကုန္ကူးျခင္း၊ ေယာက်္ား-မိန္းမ ညီမွ်မႈႏွင့္ လူငယ္မ်ားၾကား အၾကမ္းဖက္မႈ အစရွိသည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ ေသာ အသိႏွင့္ အျပဳအမူေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤျပႆနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးရာတြင္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈေရးသေဘာထားမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး အေလ့အက်င့္တို႔ေၾကာင့္ အခက္အခဲရွိပါသည္။ အသိပညာႏွင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဆြးေႏြးရန္အခြင့္အေရးတို႔ မရွိျခင္း ေၾကာင့္ မိသားစုတြင္ ႀကီးမားေသာ လူမႈေရးႏွင့္ ေငြေၾကးျပႆနာမ်ားရွိေနပါသည္။ ဥပမာ - ေစာစီးစြာ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊ သေႏၶတားေဆးမရွိျခင္း (သို႔) ႏို႔စို႔အရြယ္ကေလးမ်ား၏ ေသဆံုးႏႈန္းျမင့္မားျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ေဖ်ာ္ေျဖရင္း ပညာေပး၊ ပညာေပးရင္း ေဖ်ာ္ေျဖသည့္ နည္းလမ္း (Theatre as a Tool for Communication)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာ ေရး မွာၾကားခ်က္မ်ားက တဆင့္ေပးေလ့ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းတာကေတာ့ ထိုသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားသည္ စာမတတ္သည့္အျပင္ ေရဒီယိုႏွင့္ TV မ်ား မရွိၾကေသာ လူအမ်ားစုထံသို႔ မေရာက္ ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ျပဇာတ္တင္ဆက္မႈကို အားေကာင္းေသာ ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာအျဖစ္ အသံုးျပဳေသာ ဤပညာေပး ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္သည္ ပဲြၾကည့္ပရိသတ္ကို ပါ၀င္ပတ္သက္ေစေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ျပဇာတ္ဆိုင္ ရာ နည္းပညာမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံထားပါသည္။

ဤစီမံခ်က္၏ သက္တမ္းသည္ ယခုဆိုလွ်င္ (၃)ႏွစ္ထဲေရာက္ေနပါၿပီ။ လူငယ္ေဖ်ာ္ေျဖေရးသမား (၁၆)ဦးႏွင့္ စီမံခ်က္ႀကီးၾကပ္သူ (၂)ဦးပါရွိေသာ ထိုျပဇာတ္အဖဲြ႕သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မြန္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္မ်ားရွိ ရပ္ရြာလူထုေပါင္း အေယာက္ ၂၀,၀၀၀ ထံ အေရာက္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈေပါင္း ၂၀၀ ခန္႔ကို တင္ဆက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ပညာေပးေဖ်ာ္ေျဖမႈနည္းပညာမ်ား

ပဲြၾကည့္ပရိသတ္၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ အမ်ားဆံုးရရွိရန္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးသမားမ်ားသည္ ရည္ရြယ္ထား ေသာ ရပ္ရြာလူထုက ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ လူမႈေရးျပႆနာမ်ားကို သ႐ုပ္ေဖာ္ေပးသည့္ တကယ့္အျဖစ္ အပ်က္ဇာတ္လမ္းမ်ားကို တင္ဆက္ျပသၾကပါသည္။

ျပဇာတ္တစ္ပုဒ္ၿပီးဆံုးတိုင္း လူငယ္၊ လူႀကီး(၂)မ်ိဳးလံုးပါရွိေသာ ပရိသတ္ကို သူတို႔၏ တကယ့္ဘ၀ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သေဘာထားမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ ျပဇာတ္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရင္း ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ အေကာင္းဆံုးေသာ ေျဖရွင္းနည္းကို ေရြးထုတ္ႏိုင္ရန္ အားေပးပါသည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရန္ျဖစ္ႏိုင္သမွ်ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။

ဤပညာေပးေဖ်ာ္ေျဖမႈနည္းပညာသည္ လြန္စြာမွ ထိေရာက္ေသာ ပညာေပးနည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၄င္းသည္ လိင္ႏွင့္ အသက္တို႔ကို ေရာေႏွာထားသည့္ ပရိသတ္အား ေဖ်ာ္ေျဖမႈကို ခံစားေစသည့္အျပင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၌ ပါ၀င္ေစျခင္း၊ အသိပညာမွ်ေ၀ေပးေစျခင္းႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ နည္းျဖင့္ အယူအဆမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေစျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ရလာဒ္မ်ား

အကဲျဖတ္မႈရလဒ္တို႔ကေတာ့ ေပးလိုေသာ အမွာစကားကို ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ရပ္ရြာအတြင္း ျပန္လည္ အသံုးျပဳႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ပရိသတ္အေပၚ သိသာထင္ရွားသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစျခင္းပဲ ျဖစ္ပါ သည္။

ဤစီမံခ်က္သည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အသိပညာကို ျမႇင့္တင္ေပး႐ံုသာ မက လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အသိရွိေစျခင္း၊ ရပ္ရြာလူထုကို လူ႕က်င့္၀တ္ႏွင့္ ဥပေဒသတို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ တန္ဖိုးထားမႈေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ႏိုင္ေအာင္ အခြင့္အလမ္းေပးျခင္းတို႔ကိုပါ ျဖစ္ေစပါသည္။

အေတြ႕အႀကံဳ

အျပန္အလွန္ေျပာဆိုႏိုင္ေသာ ျပဇာတ္ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ားကိုေတာ့ Pan Intercultural Arts (London) မွ အႏုပညာဒါ႐ိုက္တာ John Martin က တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္မုန္တိုင္း ေၾကာင့္ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ ဒဏ္ရာရခဲ့ေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကို စိတ္ႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာအားေပးမႈႏွင့္ ေဆြးေႏြး လမ္းညႊန္မႈေပးခဲ့သည့္ ေဒသခံ NGOs မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ INGOs မ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္မႈ အစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖင့္ John သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဒသဆိုင္ရာအသိပညာႏွင့္ ပစ္မွတ္အဖဲြ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိထားပါသည္။

ေဖ်ာ္ေျဖသူမ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လူငယ္ႏွင့္လူမႈေရးအစီအစဥ္မ်ားမွတဆင့္ ခ်ိဳ႕တဲ့ႏြမ္းပါးေသာ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္အတူတကြ အလုပ္လုပ္ရသည့္ အေတြ႕အႀကံဳကို ရရွိၿပီးသားျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၄င္းတို႔သည္ World vision, MTV EXIT ႏွင့္ UNIAP တို႔၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ လူသားကုန္ကူးမႈ ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ကို ေဆာင္ရြက္ေနေသာ NGOs မ်ားမွာ လူငယ္ လူမႈေရးလႈပ္ရွားေျပာင္းလဲေရး၀ါဒီမ်ားအတြက္ TOT သင္တန္းမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

မိတ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ မိတ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွာ Sone Sie ႏွင့္ Swiss Agency for Development and Coorperations, Embassy of Switzerland တို႔ပဲ ျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလံုေရးဌာန၊ က်န္းမာေရးဌာနႏွင့္ World Vision, Save the Children, Myanmar Medical Council, Japan International Coorperation Agency (JICA), the International Labour Organization ႏွင့္ National League for Democracy (NLD) - အစရွိေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ NGOs မ်ားက တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကြန္ယက္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ေအာင္ အဆက္အသြယ္မ်ားရွာေပးျခင္းအားျဖင့္ ဤစီမံခ်က္ကို အေထာက္အကူျပဳခဲ့ပါသည္။

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ ႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက အႏုပညာသည္ ဖိစီးမႈဒဏ္ကို ေပးလ်က္ရွိေသာ လူ႕အဖဲြ႕အစည္း၏ ျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ လူမႈေရးေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေပၚေစေရးကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ ထိေရာက္ေသာ လက္နက္ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အႏုပညာႏွင့္ တိုးတက္မႈအတြက္ ေနာက္ထပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေလ့လာထုတ္ေဖာ္ၿပီး တိုးတက္ ေစရန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

See also

External links