၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီႏွင့္ Francois-Xavier Bagnoud (FXB) ျမန္မာတို႔က လူမႈဖြံ႔ျဖိဳးေရးအစီအစဥ္ျဖစ္သည့္ Human Drama (သို႔မဟုတ္) လူထုေဆြးေႏြးမႈသဘင္ျဖင့္ လူထုအေျချပဳ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးလႈပ္ရွားမႈအား ပထမဦးဆံုး ပူးေပါင္းေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ လူမႈေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ကိစၥမ်ားျဖစ္သည့္ မိခင္က်န္းမာေရး၊ HIV/AIDS ၊ လူကုန္ကူးမႈ၊ က်ား/မသာတူညီမွ်မႈ၊ လူငယ္ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအၾကား က်ား/မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ စသည္တို႔အေပၚ သတိမူမႈ ျမင့္မားလာေစေရး၊ အမူအက်င့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးတို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး မိသားစု၊ လူမႈေရး၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ က်န္းမာေရး စသည့္ကိစၥမ်ားအတြက္ ကူညီအေျဖရွာေပးရန္ ရည္သန္ပါသည္။

အဆိုပါလုပ္ငန္းတြင္ လူငယ္ ၁၂ ဦးပါဝင္သည့္ ဇာတ္အဖြဲ႔၊ လန္ဒန္ျမိဳ႕ ပန္ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာအဖြဲ႔ (Pan Intercultural Arts, London) အႏုပညာဒါရိုက္တာ ဂြၽန္မာတင္ႀကီးၾကပ္သည့္ ဇာတ္ဆရာ ၂ ဦးတို႔ ဦးေဆာင္ပါဝင္ၾကသည္။ ဤ'ပညာေပးေဖ်ာ္ေျဖေရး' (edutainment) အစီအစဥ္သည္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအတြက္ဇာတ္အဖြဲ႔ နည္းလမ္းမ်ားအေပၚ အေျချပဳထားၿပီး လူကုန္ကူးမႈ၊ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ က်ားမ သာတူညီမွ်မႈ၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈအေၾကာင္း ေရးဖြဲ႔ထားသည့္ ျပဇာတ္တိုမ်ား အသံုးျပဳပါသည္။ ရပ္ရြာအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ လွ်က္ရွိသည့္ လူမႈေရးကိစၥမ်ားအေပၚ မိမိတို႔အျမင္အား လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုမွ တက္တက္ၾကြၾကြပါဝင္လာေအာင္ သရုပ္ေဆာင္မ်ားက အားေပးၿပီး ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အေျဖမ်ားကိုလည္း စူးစမ္းရွာေဖြၾကပါသည္။

ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ တနသၤာရီ၊ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသမ်ား၊ ကခ်င္၊ မြန္၊ ကရင္ျပည္နယ္မ်ားရွိ ရပ္ရြာလူထုမ်ိဳးစံုမွ ျပည္သူ ၅၀ဝ၀ဝ ဦးအတြက္ ဇာတ္အဖြဲ႔မွ ကျပခဲ့ၿပီး တစ္ဆက္တည္းတြင္ လူမႈေရးႏွင့္ ရပ္ရြာအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားအတြက္ သင္တန္းဆရာျဖစ္သင္တန္း (TOT)မ်ားလည္း ပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ဇာတ္အဖြဲ႔မွာ ႀကီးထြားလာၿပီး MyJustice ၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္အားျဖည့္ေနေသာ Arts for All ဟူသည့္ လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းအသြင္ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါၿပီ။

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ ႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက အႏုပညာသည္ ဖိစီးမႈဒဏ္ကို ေပးလ်က္ရွိေသာ လူ႕အဖဲြ႕အစည္း၏ ျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ လူမႈေရးေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေပၚေစေရးကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ ထိေရာက္ေသာ လက္နက္ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အႏုပညာႏွင့္ တိုးတက္မႈအတြက္ ေနာက္ထပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေလ့လာထုတ္ေဖာ္ၿပီး တိုးတက္ ေစရန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

See also

External links

မျှဝေပါ