တစ္သီးပုဂၢလစာေမးပြဲေျဖဆိုရန္မွတ္ပုံတင္ျခင္း

 • မွတ္ပုံတင္ျခင္းေဖာင္ကိုျဖည့္ပါ - xxxx
 • စာေမးပြဲ စာရင္းေပးသြင္းရန္ကာလ၊ စာေမးပြဲရက္ ႏွင့္ စာေမးပြဲေၾကးမ်ားကို ေနရာတြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
 • ေလွ်ာက္ထားသူအေနျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းၿပီးဆုံးသည့္အခါ “မွတ္ပုံတင္ျခင္းၿပီးဆုံးေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳစာ” ႏွင့္အတူ ေငြေပးေခ်ျခင္းဆိုင္ရာလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို အီးေမးလ္မွတစ္ဆင့္ လက္ခံရရွိပါမည္။
 • စာရင္းေပးသြင္းျခင္း ႏွင့္ စာေမးပြဲေၾကးေပးသြင္းျခင္းကို စာေမးပြဲေန႔မတိုင္မီ အနည္းဆုံး (၄)ရက္ ႀကိဳျပဳလုပ္ရပါမည္။ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက သင့္စာရင္းေပးသြင္းမႈ မွာ အလိုအေလွ်ာက္ပ်က္ျပယ္ပါမည္။
 • စာေမးပြဲေျဖဆိုေၾကးကို လက္ခံရရွိၿပီးသည့္အခါ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းကို အတည္ျပဳၿပီးေၾကာင္းအီးေမးလ္ကို ၇၂ နာရီအတြင္း လက္ခံရရွိပါမည္။
 • စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္ ေနရာ နဲ႔ အခ်ိန္ဇယား အခ်က္အလက္မ်ားကို စာေမးပြဲမေျဖဆိုမီ (၂)ရက္ အလိုတြင္ အီးေမး ထပ္မံေပးပို႔သြားပါမည္။

 

 ေငြေပးေခ်မႈ 

 စားေမးပြဲဆိုင္ရာ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္ နီးစပ္ရာ AYA ဘဏ္ မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ အင္တာနက္ဘဏ္စနစ္ ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ AYA မိုလ္ဘိုင္းဘဏ္စနစ္ ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီကမ္းနားလမ္း႐ုံး သို႔ လူကိုယ္တိုင္ ဘဏ္ကတ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း  ေငြေပးေခ်ႏိုင္ပါသည္။

 

ACCA စင္တာမ်ားမွတစ္ဆင့္မွတ္ပုံတင္ျခင္း

 • စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္ ေလွ်ာက္ထားသူတစ္ဦးခ်င္းစီတိုင္း ေတာင္းဆိုထားသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာပညာေရးေထာက္ပံ့သူမ်ားကို ဆက္သြယ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
 • ACCA စင္တာမ်ားမွ British Council ၏ B2B Customer Service အဖြဲ႕အား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အီးေမးလ္မွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
 • ACCA စင္တာမ်ားမွ စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္သူမ်ားစာရင္းကို British Council မွေပးပို႔ထားေသာ Excel Spreadsheet တြင္ ျဖည့္စြက္ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေျဖဆိုမည့္သူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည့္ ACCA ေက်ာင္းသားမွတ္ပုံတင္နံပါတ္၊ ေက်ာင္းသားအမည္စာလုံးေပါင္း၊ ေမြးေန႔၊ ႏိုင္ငံသားမွတ္ပုံတင္နံပါတ္ႏွင့္ ေျဖဆိုမည့္ဘာသာရပ္မ်ားကို မွန္ကန္တိက်စြာေပးပို႔ရပါမည္။
 • British Council ဘက္မွ လိုအပ္တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ေငြေပးေခ်ရန္အတြက္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးပါမည္။
 • ေငြေပးေခ်မႈကို လက္ခံရရွိၿပီးတဲ့အခါ ACCA စင္တာဆီသို႔  ေငြလက္ခံရရွိမႈအေထာက္အထားကို အီးေမးလ္မွတစ္ဆင့္ လက္ခံရရွိပါမည္။

 

ဆက္သြယ္ရန္အီးေမးလ္ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္

အကူအညီမ်ား ရယူလိုပါက ဖုန္းနံပါတ္ +959 940070099 (သို႔မဟုတ္) enquiries@mm.britishcouncil.org သို႔ ႐ုံးခ်ိန္ (မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီ) အတြင္း အခ်ိန္မေ႐ြးဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

 

ျပန္အမ္းေငြေတာင္းခံရန္မူဝါဒမ်ား

မည္သည့္အေျခေနမ်ိဳးတြင္မဆို စာေမးပြဲရက္မ်ားကို ေျပာင္းေ႐ႊလို႔ရႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ျပန္အမ္းေငြေတာင္းဆိုလိုပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ ျပန္အမ္းေငြေတာင္းခံလႊာႏွင့္အတူ လိုအပ္တဲ့စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ပူးတြဲတင္ျပေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျပန္အမ္းေငြေတာင္းခံခ်က္ကို စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္ရက္မတိုင္ခင္ အနည္းဆုံး႐ုံးဖြင့္ရက္ (၁) ရက္အလိုမွာ ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။ သင္ဟာ စာေမးပြဲေၾကးမွ စီမံခန္႔ခြဲမႈအခေၾကးေငြ ႏွစ္ဆယ့္ငါးရာခိုင္ႏႈန္း (25%) ႏႈတ္ၿပီး ျပန္အမ္းေငြအျဖစ္ လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပန္အမ္းေငြကိစၥမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ (၄) ပတ္မွ (၆) အထိ ၾကာျမင့္ႏိုင္သည္ကို သတိျပဳပါ။

See also

မျှဝေပါ