စာရင္းသြင္းျခင္းကို စာေျဖသူကုိယ္တုိင္ (သုိ႔) LCCI စင္တာမ်ားကစာေျဖသူမ်ားကုိ ကုိယ္စားသြင္းေပးႏုိင္ပါသည္။

စာလုံးေပါင္းမွန္ကန္ေသာအမည္ႏွင့္ ေမြးသကၠရာဇ္ တုိ႔လုိအပ္ပါသည္။ စာရင္းသြင္းရာတြင္ ဘာသာရပ္ သေကၤတ၀ွက္မ်ား (codes) ႏွင့္ ဘာသာရပ္မ်ားကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖည့္စြက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။

ဤအဆင့္တြင္ ျဖတ္ပိုင္းေပၚ၌ သင္၏ အမည္စာလုံးေပါင္း၊ သက္ေသခံကဒ္ျပား နံပါတ္ ႏွင့္ စာရင္းသြင္းထားေသာ ဘာသာရပ္မ်ား မွန္ကန္မႈ ရွိ၊ မရွိကို စစ္ေဆးရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ အကယ္၍ စာရင္းသြင္းထားေသာ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ မွားယြင္းေနပါက သင္သည္ ဤအဆင့္တြင္ အမွားျပင္ဆင္ျပီး မွန္ကန္ေသာဘာသာရပ္အတြက္ ထပ္မံစာရင္းသြင္းျခင္းကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ဘာသာရပ္သည္ QMA Portal မွတဆင့္ Pearson ထံ မတင္သြင္းခင္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။

႐ုံးမ်ားယာယီပိတ္ထားသည့္ကာလအတြင္း စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္သူမ်ား စာရင္းသြင္းရန္ ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ကို ဤစာမ်က္ႏွာေအာက္ရွိ download က႑တြင္ ရယူၿပီးျဖည့္စြက္ကာ  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေျဖဆိုသူမ်ားအေနႏွင့္ enquiries@mm.britishcouncil.org သို႔လည္းေကာင္း၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေျဖဆိုသူမ်ားအေနႏွင့္ mandalayexam@britishcouncil.org သို႔လည္းေကာင္း အီးေမးပို႔ကာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ 

ေပါင္းစပ္(သုိ႔) အဖြဲ႔လုိက္ဒီပလုိမာမ်ားအတြက္ စာရင္းသြင္းပုံသြင္းနည္း 

တစ္ဦးခ်င္းစာေျဖသူမ်ားႏွင့္ စင္တာမ်ားမွ ေပါင္းစပ္(သုိ႔) အဖြဲ႕လုိက္ဒီပလုိမာေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို လက္ခံပါသည္။

စာေျဖသူမ်ားႏွင့္ စင္တာမ်ားသည္ ဒီပလုိေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ စာေမးပြဲဘုတ္အဖြဲ႕က ခ်မွတ္ထားေသာ ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္အညီ ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

တစ္ဦးခ်င္းစာေမးပြဲေျဖဆုိသူမ်းသည္ မူရင္းရလဒ္မ်ား၊ လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ မိတၱဴမ်ားကို ယူေဆာင္လာရပါမည္။ စာရင္းမသြင္းမီ ၎တုိ႔၏ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ စည္းကမ္းအရ လက္ခံႏုိင္၊ မခံႏုိင္ကုိ စစ္ေဆးရန္လုိပါသည္။

စင္တာမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ေလွ်ာက္လႊာမ်ားသည္ ဒီပလုိမာစာရင္းသြင္းျခင္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ ရွိ/မရွိကုိ ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးဖုိ႔လုိပါသည္။ စင္တာမ်ားသည္ ဒီပလုိမာေလွ်ာက္လႊာမ်ားႏွင့္အတူ ပူးတြဲတင္ျပမည္။ မူရင္းရလဒ္/လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏မိတၱဴမ်ားသည္ မွန္ကန္မႈရွိ/မရွိ ကုိေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးရပါမည္။ 

သင့္အေနျဖင့္ လက္မွတ္အစားထုိးမႈျပဳလုပ္ရန္ ေလွ်ာက္ထားလုိပါက မူရင္းရလဒ္၊ လက္မွတ္မ်ားကုိ ယူလာရန္လုိအပ္ပါသည္။

သင့္လက္မွတ္ေပၚတြင္ သင့္အမည္ကုိျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္လုိပါက မူရင္းရလဒ္ႏွင့္ မူရင္းလက္မွတ္မ်ားကုိ ျပန္အပ္ရန္လုိပါသည္။

က်န္းမာေရးအရ ေျပာင္းေရႊ႕ခြင့္

စာေမးပြဲေျဖရန္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ LCCI International Qualifications စာေမးပြဲအတြက္ က်န္းမာေရးအရ ေျပာင္းေရႊ႕ခြင့္ (Medical Transfer)ကုိ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ ေျပာင္းေရြ႕မႈကုိ စာေမးပြဲေျဖဆုိရမည့္ရက္မ်ား မတုိင္မီ တစ္ပတ္အလုိ(သုိ႔)  စာေမးပြဲရက္မ်ားအတြင္း၌ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ Medical Transfer ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေဆးကုသမႈမွတ္တမ္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ပူးတြဲတင္ျပရပါမည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔က ျပဳလုပ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ LCCI International Qualifications စာေမးပြဲဘုတ္အဖြဲ႕ကသာဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ပါသည္။ အေျဖမ်ားကုိ exam series ၿပီးမွသာလွ်င္ အေၾကာင္းၾကားမွာျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ေနာက္လာမည့္ exam series အတြက္ Medical Transfer ကုိေလွ်ာက္ေသာအခါ ေျပာင္းေရႊ႕ခကုိ ေပးေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါသည္။

See also

မွ်ေဝပါ